Политика за личните данни

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между Andreol Ltd, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: https://tzvetanatargovska.com, наричана по-долу за краткост „Електронен магазин“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Електронния магазин, във връзка с използването от Ползвателя на Електронния магазин.
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация за Доставчика:
1. Наименование: Andreol Ltd
2. Седалище и адрес на управление: Kemp House, 152-160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX
3. Данни за кореспонденция: info@tzvetanatargovska.com
4. Вписан в Companies House в Обединеното Кралство, под номер 11893526
III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 3. (1) Доставчикът, чрез Електронния магазин, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със закона за защита на личните данни..
(2) Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв, статистически информация за ползване на Електронния магазин, защита на информационната сигурност на Електронния магазин, счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика, Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика..
Чл. 4. Електронният магазин използва бисквитки (cookies), с които чрез използването на Електронния магазин Ползвателят се съгласява.
Чл. 5. С използването на Електронния магазин Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Общите условия достъпни на https://tzvetanatargovska.com/terms-conditions/ .
Чл. 6. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Електронния магазин събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство.
Чл.7. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание на: info@tzvetanatargovska.com