Общи условия

I. I. Предмет
Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“ са предназначени за регулиране на отношенията между Andreol Ltd, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на електронния магазин: https://tzvetanatargovska.com, наричан по-долу за краткост „Електронен магазин“ и всеки един от ползвателите/клиентите на Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ .
II. Данни за Доставчика
Чл. 2. Информация за Доставчика:
1. Наименование: Andreol Ltd.
2. Седалище и адрес на управление: Kemp House, 152-160 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX
3. Данни за кореспонденция: info@tzvetanatargovska.com
4. Вписан в Companies House в Обединеното кралство, с номер 11893526
III. Общи разпоредби
Чл. 3. Електронният магазин фукционира при правилата, описани в Общите условия.
Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Електронния магазин, нито че последният не съдържа грешки.
Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до цялия Електронен магазин, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя.
Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Електронния магазин..
IV. Характеристики и Използване на Електронния магазин
Чл. 7. Основните характеристики на услугите, предоставяни на Ползвателите от Доставчика чрез Електронния магазин, наричани по-долу за краткост „Услуги“, са следните:
(1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано на Електронния магазин. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
(2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на Електронния магазин. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Доставчика, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Доставчика за предоставяне на определена услуга и не поставя Доставчика и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответния Ползвател, отправил запитване по имейл до Доставчика, е сключил договор с Доставчика за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Доставчика.
Доставчикът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
(3) Доставчикът предоставя възможност за препращане (линкинг) на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и интернет страници на негови партньори, клиенти и други. Доставчикът предоставя тази възможност с цел улеснение на Ползвателите, като не носи отговорност за съдържанието на профилите и интернет страниците, към които е предоставена възможност за препращане и които не са собственост на и/или не са оперирани от Доставчика. Настоящите Общи условия не се прилагат по отношение на профилите и страниците, към които е предоставена възможност за препращане, освен ако изрично не е посочено друго.
(4) Доставчикът предоставя възможност на Ползвателя да се регистрира за информационен бюлетин, наричан по-долу за краткост „Бюлетин“, с цел да получава информационни статии, новини, предложения, оферти и други от Доставчика на предварително предоставен от Ползвателя електронен адрес (имейл). Ползвателят дава изричното си съгласие за получаване на Бюлетина чрез предоставяне на имейл адрес в съответните полета в рамките на Електронния магазин. След като предостави имейл адреса си на Електронния магазин, Получателят ще получи електронно съобщение, на въпросния имейл адрес, за потвърждение на съгласието му за абониране за Бюлетина. В случай, че потвърди съгласието си за абониране от полученото електронно съобщение Ползвателят ще бъде препратен към интернет страница в браузър, на която ще може да предостави допълнително потвърждение на съгласието си.
Бюлетинът се предлага за неопределен период от време като изпращаните от Доставчика електронни съобщения от Бюлетина могат да бъдат с различен интензитет.Ползвателят може по всяко време и без предоставяне на причина да се откаже от услугата за предоставяне на Бюлетина: (i) чрез използване на линк за деактивиране, поставен във всяко електронно съобщение от Бюлетина, което Доставчикът изпраща към Ползвателя; (ii) чрез изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание да се откаже от бюлетина на: info@tzvetanatargovska.com
(5) Доставчикът предоставя възможност за поместване на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя. С поместването им в съответните обозначени секции, Ползвателя дава безвъзмездно съгласието си на Доставчика да използва, публикува, разпространява поместеното.Публикуването на съдържание, коментар, отзив, мнение, оценка от страна на Ползвателя на Електронния магазин става след одобрение от Доставчика.
Чл.8. Чрез Електронния магазин Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
Чл.9. (1) С приемането на Общите условия Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки, предлагани в Електронния магазин, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Ако Ползвателите използват Електронния магазин с регистрация и са въвели съответното си потребителско име и парола, се предполага, че електронните изявления, извършени от Ползвателите, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от съответния Ползвател при извършване на регистрация в Електронния магазин.
Чл. 10. (1) Ползвателите могат да разглеждат Електронния магазин свободно, без да е необходима регистрация.
(2) За да използва Електронния магазин с регистрация, Ползвателят трябва да се е регистрирал и да е въвел поребителско име и парола за отдалечен достъп.
(3) Потребителското име се взаимства от имейл адресът за регистрация, а паролата за достъп до Електронния магазин се определя от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в Електронният магазин. Полетата, които задължително следва да се попълнят при регистрация са отбелязани със звездичка.
(4) При извършване на регистрация Ползвателят се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(5) С попълване на данните си за регистрация и натискане на бутоните „Регистрация на профил в сайта?“ или „Регистриране“, Ползвателят изрично и недвусмислено декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(6) При успешно завършване на регистрация Ползвателят получава уведомително съобщение на посочения при регистрацията имейл адрес, което удостоверява регистрирането и активирането на профила..
Чл. 11. В Електронния магазин са посочени основните характеристики на предлаганите стоки.
Чл. 12. (1) Посочената в Електронния магазин цена на всяка стока е крайната цена на съответната стока с включени всички данъци и такси и е валидна само към момента на публикуването й.След влизане / логване в профила си в Електронния магазин, Ползвателят може да вижда персонализирани цени, в случай, че Доставчика е заложил такива за профила му..
(2) Цената на доставка не е включена в цената на продукта.
V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба чрез Електронния магазин
Чл. 13. (1) Ползвателите използват Електронния магазин, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в Електронния магазин стоки.
(2) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.
(3)(4) ) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката на Ползвателя от Доставчика.
(5) Ползвателят може да извърши поръчка чрез:
– Поръчка през системата на Електронния магазин.
(6) При поръчка през системата Ползвателят избира Продукт/и чрез бутон „Купи“ към всеки продукт;
(7) След като избере желаният/те продукт/и Ползвателят следва да премине към страница Количка, където следва да прегледа своя избор и при необходимост да извърши корекции, след което избира бутон „Приключване на поръчката“;
(8)– – Ползватели, които не са потребители следва да попълнят и Наименование и Идентификационен номер..
– Ползватели, които имат профил в интернет магазина следва да потвърдят актуалността на данните, които са заложени в профила им и излизат при поръчка.
– Ползвателят залага Промо код на обозначените за целта полета в случай, че разполага с такъв и желае да го използва и избира бутона Прилагане. Ползвателят следва да е предварително уведомен за условията и ограниченията за ползване на притежавания от него Промо код..
– Ползвателят избира метод на доставка / взимане на продуктите и избира от предоставените опции / попълва необходимите полета;
– Цената на доставката се начислява както следва:Доставката е безплатна за Ползватели, които притежават Промо код осигуряващ безплатна доставка, в случай че при процеса на поръчка са го заложи коректно в системата и го ползват спрямо предварително упоменатите му условия и ограничения за ползване на притежавания от него Промо код.
Цената на доставка се изчислява на страница Разплащане / Приключване на поръчката / Завършване на поръчката на база коректно въведените данни от Ползвателя в графа Доставка.
-Ползвателят избира метод на заплащане на поръчката:
-По банков път – Ползвателят заплаща цялата дължима сума по банков път на предоставена при завършването на поръчката Банкова сметка.
Чрез PayPal – Ползвателят бива пренасочен към системата на PayPal, Inc., където заплаща цялата дължима сума.
– При взимане на място от обект / офис на Доставчика – Ползвателят заплаща цялата дължима сума при взимане на поръчаните стоки от обект / офис на Доставчика и след предварително уговаряне на ден и час.
– Ползвателят вижда общата сума и всички допълнителни такси, които следва да заплати след завършване и потвърждение на поръчката..
– Ползвателят изразява своето съгласие с настоящите Общи условия маркирайки полето „Съгласявам се с общите условия“;
– В случай, че Получателя не е попълнил коректно всички необходими полета поръчката не може да бъде завършена.
-Получателят следва да попълни коректно въпросните полета и отново да избере бутона Поръчване.
(9) Получателят бива пренасочен към страница удостоверяваща коректно завършената поръчка.
(10) Получателят получава известие по имейл, на предоставения от него по време на поръчката имейл адрес, за успешно завършена поръчка. Известието съдържа избраните от него продукти и дължимата от него сума за заплащане.
(11) За потвърждение на извършената поръчка и сключен договор за покупко-продажба на стока следва да се приема изпратеното до Получателя известие по имейл адрес за извършена поръчка.
(12) Получателят може да получи допълнителни известия по имейл при смяна на статуса на поръчката в системата на Електронния магазин.
(13) Изпращането на поръчаните от Ползвателя физически стоки се извършва в срок до 10 работни дни, в случай, че друго не е описано за избраните продукти, след потвърждение на извършената поръчка от страна на Доставчика и след постъпване на плащането от страна на Ползвателя в банковата сметка на Доставчика при избран някой от следните методи на плащане: По банков път, Чрез PayPal.
Art. 14. Доставчикът не носи отговорност за неизпълнени поръчки, в случай че Ползвателят е предоставил/посочил неверни, непълни и/или неточни данни за контакт с Ползвателя, включително адрес за доставка.
Art. 15. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
VI. Отказ от договор за покупко-продажба
Чл. 16. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения чрез Електронния магазин договор за покупко-продажба в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката от Ползвателя или от трето лице, посочено от Ползвателя.
Чл. 17. (1) Ако Ползвателят е упражнил правото си на отказ по предходния член, Доставчикът следва да възстанови на Ползвателя всички суми, получени от последния, в срок не по-късно от 28 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за отказа.
(2) Доставчикът няма да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките.
(3) Ползвателят трябва да изпрати или предаде обратно въпросната стока на Доставчика, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е информирал Доставчика за отказа си от договора за покупко-продажба на въпросната стока, като поеме разходите за връщането на стоката на Доставчика..
Art. 18. При неизпълнение на условията за отказ от договора за покупко-продажба и/или за връщане на поръчаната стока от страна на Ползвателя, Доставчикът си запазва правото да откаже приемане на върнатата стока и съответно да не възстанови сумата, платена от Ползвателя.
VII. Права върху интелектуална собственост
Чл. 19. (1) Цялата информация, публикувана на Електронния магазин, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика или се ползва от последния на законово основание и като такава се закриля от действащото законодателство относно защитата на интелектуалната собственост, включително но не само защитата на авторското и сродните му права.
(2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея.
(3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от Доставчика..
Чл. 20. Електронният магазин може да съдържа имена и марки на продукти, услуги или лица, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на Доставчика или на трети лица. Достъпът до Електронния магазин, както и нищо в настоящите Общи условия или останалото съдържание на Електронния магазин не трябва да се разбира и/или да се тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или на право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.
VIII. Други условия
Art. 21. (1) Информацията и материалите, достъпни на Електронния магазин (включително, но не само: статии, изображения, съобщения и други) са с информативен, общ и абстрактен характер и не представляват, нито следва да се приемат или пък да се тълкуват като съвет, насоки и/ или консултация, предоставени от Доставчика на който и да е от Ползвателите на Електронния магазин..
(2) Доставчикът не носи отговорност за коректността, надеждността, верността и/или актуалността на информацията и материалите, достъпни на и/или посредством Електронния магазин, по какъвто и да е повод, нито за приложимостта им към конкретна фактическа обстановка.
(3) Доставчикът не носи имуществена и/или неимуществена отговорност за съдържанието на Електронния магазин, нито отговаря за вреди, претърпени от който и да е Ползвател и/или от трето лице във връзка с използването на Електронния магазин и/или на достъпните на нея информация и материали, включително прилагането им към конкретна ситуация (например: предприемане от Ползвател на конкретни действия на база на информация, поместена на Електронния магазин).
Чл. 22. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 23. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 07.07.2021 г.
Чл. 24. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като всяка промяна в Общите условия влиза в сила спрямо Ползвателите без да е необходимо изрично уведомяване на последните.
Чл. 25. С използването (включително, но не само: разглеждане, кликване на линкове, въвеждане на информация и други) на Електронния магазин и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.